Quản lý chất lượng Nhà Quê

Chứng nhận VietGAP

1. VietGAP là gì ?-       Là một tiêu chuẩn tự nguyện để Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam-       VIETGAP cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba.-       VIETGAP là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp.-       VIETGAP là công...

Xem tiếp

NGẮN GỌN VỀ CÁC BỘ TIÊU CHUẨN GLOBALGAP

Hiện nay, Tổ chức GlobalGAP đã ban hành các bộ tiêu chuẩn chính áp dụng cho các nhóm đối tượng nông sản và các hoạt động khác nhau, nổi bật gồm có các nhóm chính: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ...

Xem tiếp

Yêu cầu của tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P?

Tiêu chuẩn GlobalGap yêu cầu các nhà sản xuất phải thiết lập một hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm xuyên suốt bắt đầu từ khâu sửa soạn nông trại canh tác đến khâu thu hoạch,...

Xem tiếp

GLOBAL G.A.P là gì?

GLOBAL G.A.P là viết tắt của Global Good Agriculural Pratice - Thực hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu. Ban đầu là tiêu chuẩn EUREP G.A.P do sáng kiến của Euro Retailer Peoduce Working Group. Các nhà bán lẻ nhận thức...

Xem tiếp